SPIS TREŚCI

 1. GWARANCJA I SERWIS
 2. REKLAMACJE
 3. FORMULARZ REKLAMACYJNY DLA KONSUMENTA
 4. FORMULARZ REKLAMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
 5. ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 6. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA
 7. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

GWARANCJA I SERWIS

Jak korzystać z gwarancji

 1. W przypadku wykrycia wady w Produkcie należy skontaktować się ze Sprzedawcą
 2. Na Produkty wszystkich marek sprzedawanych w Sklepie producenci udzielają Konsumentowi letniej gwarancji.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu wydania Produktu Klientowi.
 4. Gwarancja obejmuje zwrot zapłaconej ceny wymianę Produktu na nowy bądź jego naprawę.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnego zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do dni od dnia jego otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu 14 na jego adres e mail.
 6. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której wadliwy Produkt został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego Produktu.
 7. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem Produktu, termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.
 8. Gwarancji nie podlegają żadne uszkodzenia mechaniczne oraz te które zostały spowodowane niewłaściwym użytkowaniem obuwia jak również naturalne zużywanie się obuwia ani przemoczenia.

REKLAMACJE

Jak składać reklamacje w Sklepie

 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta :

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji,
  • adres e mail,
  • rodzaj i datę wystąpienia wady,
  • żądania związane z reklamacją.
 2. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do, jej uzupełnienia.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e mail: biuro@butyshop eu lub telefonicznie: 692 200 059
 4. Klient może skorzystać z formularza reklamacji udostępnionego przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji Produktu fizycznego w terminie do dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym 14 postępowaniu na adres e mail składającego reklamację.
 6. W przypadku reklamacji Produktów elektronicznych albo w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e mail W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu Sprzedawca niezwłocznie lecz nie później niż w terminie dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi
 7. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 8. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać
 9. wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia
 10. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna
 11. W przypadku zaistnienia wady Klient może także żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta Sprzedawca może odmówi zadośćuczynienia żądaniu Klienta jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca

Chcesz złożyć reklamację wypełnij i prześlij zgłoszenie reklamacyjne korzystając z gotowego formularza

POBIERZ formularz reklamacyjny dla konsumenta
POBIERZ formularz reklamacyjny dla przedsiebiorcy na prawach konsumenta

ZWROTY ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jak skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Możliwość skorzystania z poniższych zapisów mają Konsumenci oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta (KPPK). Szerzej o tym w Regulaminie sprzedaży, do którego Cię odsyłam

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie dni bez podania przyczyny z 14 zastrzeżeniem ust. 7
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik
  2. od objęcia w posiadanie przez Konsumenta ostatniego produktu partii części w przypadku dostarczania wielu sztuk produktu dostarczanego osobno podzielonego na partie lub części ,
  3. od objęcia w posiadanie przez Konsumenta pierwszego z produktów w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszt dostawy Produktu z zastrzeżeniem ust 10 i 12 niniejszego paragrafu
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami .
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu fizycznego lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu fizycznego inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty fizyczne do Sprzedawcy niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży Termin jest zachowany jeżeli Konsument przed upływem terminu dni odeśle zwracany Produkt fizyczny na adres Sprzedawcy
 10. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu produktu tytułem odstąpienia od umowy koszty odesłania produktu do Sprzedawcy
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonalności Produktu
 12. W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e mail podany podczas składania Zamówienia na co Klient wyraża zgodę
 13. Do przedsiębiorców na prawach konsumenta KPPK stosuje się postanowienia § 12 Regulaminu sprzedaży

Chcesz odstąpić od umowy – wypełnij i prześlij formularz o odstąpieniu od umowy.

POBIERZ formularz odstapienia od umowy dla konsumenta
POBIERZ formularz odstapienia od umowy dla przedsiebiorcy